Diario d’Artigiano

Palio dei Terzieri

Palio dei Terzieri

Agosto 2017. La bottega al Palio dei Terzieri.